کۆمۆنیزم

کتاب “کمونیسم نو”

 

به زودی منتشر خواهد شد
کتاب “کمونیسم نو”
تحقیقی درباره حزب و دولت ومشکلات کمونیسم معاصر
نویسندە:
آسو کمال
فهرست مطالب
پیشگفتار
مقدمه
تاریخ کمونیسم را چگونه دریافته ایم؟
حزب و مبارزه طبقاتی
چرا به نظر کارگر حزب متافور است؟
چگونه سوسیال دمکرات مبانی انترناسیونالیسم کارگری را تغییر داد؟
دوآلیسم انقلاب و رفرم
دموکراسی فریبکارانه
آیا بلشویسم به ما می گوید: “چه باید کرد”؟
بلشویسم چه چیزی را تغییر می دهد؟
حق انقلاب کردن
مدل سوسیالیسم بلشویک چه بود؟
دوآلیسم دیوان سالاری و سرمایه داری دولتی
بلشویسم کدام مبنای انترناسیولیسم را تغییر می دهد؟
مدل سیاسی قدرت بلشویسم چیست؟
حزب بلشویک در قدرت چگونه تغییر می کند؟
مدل اقتصادی بلشویک چه بوده است؟
کنترل سرمایه داری یا کنترل کارگری
مشکل تروتسکیسم چیست؟
کمونیسم کارگری و مشکل حزب
حزب کمونیست ایران و حزب کمونیست کارگری
مشکل کمونیسم کارگری چیست؟
کمونیسم کارگری کردستان
مشکلات کمونیسم کارگری کردستان و عراق
کمونیسم نو

Add Comment

Click here to post a comment